1. Необходимо е да подадете Заявление за кандидатстване по електронен път в сайта на Агенция по заетостта на интернет адрес или на хартия лично във всяко едно Бюро по труда.Двата вида прием са само в работни дни от 8:30 до 17:00 часа. Към Заявлението се предоставят копия на документ за завършено средно образование и приложенията към него, както и копия на документи за допълнителна квалификация и преминати обучениязаверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето. В случай че искате да се обучавате и по език и професия е необходимо да попълните отделни заявления за двата вида обучение.

Образец на Заявлението за кандидатстване може да изтеглите ОТ ТУК. В частта в която посочвате вида на ОБУЧЕНИЕ по Професия е необходимо да посочите точното наименование на специалността, професията и кода по СППОО. Можете да ги намерите в нашия сайтВ частта за обучение по чужд език е необходимо да посочите вида чужд език който желаете да изучавате.

 

 2. След приключване на процеса по оценка, Бюрото по труда ви уведомява в 14 дневен срок от подаване на заявлението дали сте одобрен по начин, посочен от вас в заявлението. След получаване на одобрение в срок до 5 работни дни от уведомяването е необходимо да се явите лично в Бюрото по труда за издаване на УВЕДОМЛЕНИЕза включване в обучение.

Можете да отложите явяването си в Бюрото по труда в указания по-горе срок с още 10 работни дни след датата на изтичане на срока от 5 работни дни, като в този случай е необходимо да умедомите Бюрото по труда по телефон/ по електронна поща/с писмо за удължаване на срока за явяване.

ВАЖНО: Не се предоставя УВЕДОМЛЕНИЕ, в случай, че не се явите  в Бюрото по труда в срок до 5 работни дни и не сте извършили удължаване на срока по установения ред.

 

 3. ВАЖНО: Полученото от Бюрото по труда УВЕДОМЛЕНИЕ се представя в Учебен център „ИНФОРМА” за да бъде попълнено, след което лицето с попълнетото УВЕДОМЛЕНИЕ получава ВАУЧЕР от Бюрото по труда. Ваучера се предоставя на Учебен център „ИНФОРМА”и се сключва  ДОГОВОР за обучение.

НАПОМНЯМЕ отново че изисквания към лицата кандидатиза включване в безплатно обучение са:

- да бъдет заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование

- ако сте завършили обучение по други програми и проекти /напр. Аз мога повече, Аз мога и др./ избраното от вас обучение не трябва да съвпада със завършените предишни курсове  по професия или език. Това се проверява от Бюрото по труда в наличния при тях Регистър.

ВАЖНО: По настоящата процедура не се допускат лица придобили СТЕПЕН ОТ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.

ВАЖНО: По настоящата процедура не се допускат САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА. 

 
Повече информация за програмата може да получите на: 02 / 480 88 99; 0886 218 858; 0877 222 303; 0885 408 313; 0878 476 473, 02 / 8505645.  

Професионалната квалификация е необходимата степен на знания и умения, чрез които става възможно извършването на определена дейност в общественото разделение на труда. Тя изразява равнището на подготвеност на работника или служителя за изпълняване на трудовата функция.

Професионалната квалификация на първо място се определя от професията и специалността на работника/служителя и показва в коя област работника/служителя може да полага работната си сила. 

 Професиите у нас, както и в други държави, са определени в Национален класификатор на професиите. По своето съдържание това е национален списък на професиите, който показва и разделя професиите на специалности. Издава се и се обновява от МС.

Прочети още

След успеха на програмата „Аз мога повече“, проведена в периода 2007-2013 година, следва нейното продължение – „Ваучери за заети лица“. Целта на проекта е да се предостави възможност на заети лица със средна или по-ниска степен на образование да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции, които ще им подпомогнат да заемат по-качествени работни места и улеснят кариерното им развитие.

Кой може да получи ваучер за езиков курс или професионално обучение?

Програмата е насочена към хора на трудови договори в частни предприятия и фирми, които имат средно или основно образование.

Тоест, право на ваучер ще имате ако сте:

 - Със средно или по-ниско ниво на образование, но БЕЗ висше образование.

 - Работещи на трудов договор или се самоосигурявате трудово.

 - Работите извън държавна или общинска администрация.

ЗАПИШИ СЕ

Прочети още

Електронно обучение е учене, подпомогнато от използването на информационни и комуникационни технологии. Използва се като синоним на дистанционно обучение – обучение от разстояние. 


Има два основни фактора, които стимулират проникването на технологиите в обучението:

 • Желанието то да бъде доведено до дома, местоработата и местоживеенето на курсистите.
 • Интернационализирането и глобализацията на висшето образование.

Основните предимства на дистанционното обучение са:

 • Като потребител на електронното обучение вие ще получите бърз, лесен и навременен достъп до съдържанието на курса, до начините за проверка на усвоеното знание, както и възможност за директен контакт както с останалите участници в обучението така и с вашия обучител;
 • Благодарение на интерактивността информацията може да ви бъде представена по нов и интересен начин – аудио, видео, flash, база данни;
 • Вие сами ще можете да избирате кога и колко да учите;
 • 24 часа, 7 дни в седмицата от всяка точка на света ще имате достъп до своето обучение посредством web – базирания портал за електронни обучения;
 • Можете сами да определяте своя темп на учене и да следите прогресивно своя напредък;
 • Благодарение на лесната навигация и модулния принцип придобиването на нови знания, умения и нагласи е забавно и лесно;
 • Чрез електронното обучение по всяко време ще можете да съпоставите собственото си ниво и работа с това на останалите участници в обучението;
 • Всеки участник може да почерпи опит или знание от останалите.
 • Посредством дискусиите и екипната работа се дава възможност на участниците в обучението да се запознаят с алтернативни гледни точки, да обменят опит и идеи.
Прочети още

Не е тайна, че ученето на нов език има своите позитиви. Този факт вече е доказан и научно. Проучвания в тази сфера откриват все повече и повече доказателства, потвърждаващи ползите от обогатяването на речника и знанията, свързани с една различна култура и език.


Погрешните схващания от миналото…

Убежденията преди бяха, че децата, които са израснали в двуезична среда, са по-объркани и се справят по-зле академично. Тези неправилни хипотези са опровергани с изследвания, наблюдаващи тенденция със значително по-добро представяне на децата на стандартни тестове в сравнения с тези, които не учат друг език. Първите са по-креативни, запомнят повече и по-бързо и се чувстват по-успели в училище.


Владеенето на друг език разширява кръгозора.

Заедно с думите и граматическите правила се изучава и културата на страната, географията ѝ, нейната литература, националната кухня, особеностите на хората, живеещи в страната или в страните, в които се говори езикът. Музиката на чуждия език става разбираема, можете да гледате филми без превод, да четете книги в оригинал.  А ако изучавате език с група в езиков център, ще се запознаете с интересни хора и може да намерите не просто единомишленици, а истински приятели.
След като приключите с изучаването на езика може да се явите на изпит за международно признат сертификат, което ще ви даде възможност да си намерите нова интересна работа.

Прочети още

Вижте кои са най-подходящите професии за различните типове индивидуалност

Майерс-Бригс е добре познат в корпоративния свят психометричен тест, който ни помага да разберем каква е нашата индивидуалност според възприятията ни за света и вземането на решения. Тя разграничава 16 типа индивидуалности, формирани въз основа на 4 скали:             


1. Скала I—Е. Взаимодействие със света

I (интроверт) – често обичат да работят сами или в малки групи от хора, не обичат да бързат, предпочитат да се фокусират върху една задача

Е (екстроверт) – зареждат се от хората, обичат разнообразни задачи, обичат скоростта, добри са във вършенето на няколко задачи едновременно


2. Скала S—N.  Възприемане на информация  (ориентиране в ситуации)

S (сетивен) – реалистични хора, които обичат да се базират на факти и обстоятелства, достигат до практични решения благодарение на логиката и опита си.

N (интуитивен) — предпочитат да се фокусират върху възможностите и голямата картина, лесно виждат нови пътища, ценни иновации и предлагат креативни и нестандартни решения на проблеми.

Прочети още