Как да се обучавам безплатно по програма "Ваучери за заети лица"

След успеха на програмата „Аз мога повече“, проведена в периода 2007-2013 година, следва нейното продължение – „Ваучери за заети лица“. Целта на проекта е да се предостави възможност на заети лица със средна или по-ниска степен на образование да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции, които ще им подпомогнат да заемат по-качествени работни места и улеснят кариерното им развитие.

Кой може да получи ваучер за езиков курс или професионално обучение?

Програмата е насочена към хора на трудови договори в частни предприятия и фирми, които имат средно или основно образование.

Тоест, право на ваучер ще имате ако сте:

 - Със средно или по-ниско ниво на образование, но БЕЗ висше образование.

 - Работещи на трудов договор или се самоосигурявате трудово.

 - Работите извън държавна или общинска администрация.

ЗАПИШИ СЕ

Програмата финансира обучение с ваучери на заети лица за получаване на професионална квалификация и чуждоезиково обучение.  Обученията се провеждат в присъствена форма, не се допуска дистанционно обучение. 

Основна цел на програмата е повишаване квалификацията на заетите лица в България, работещи по трудов договор извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаване на обучения целевата група ще има възможност за по-улеснена адаптация към условията на труд и съответно подобряване качеството на живот. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции. По този начин те ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса.

Програмата ще стартира на 15.юни2017г. Предвид това Сдружение "Информа" стартира кампания по набиране на желаещи да се обучават и сформира на групи за обучение по чужд език и професионално обучение, с оглед по-бързо стартиране на обученията след отваряне на програмата.

Всяко физическо лице има право на два ваучера за обучение съответно един за чуждоезиково обучение с хорариум 300 часа /изучават три последователни нива чужд език по Европейската квалификационна рамка  и един за професионално обучение за придобиване на 1-ва, 2-ра или 3-та степен на професионална квалификация.


Как може да се включите в програмата „Ваучери за заети лица“?

По програма „Ваучери за заети лица” може да се обучавате по избрана специалност и/или чужд език.

Чрез попълнените контакти изпратени от вас, ще ви уведомим своевременно след отваряне на програмата, като изпратим подробни указания за кандидатстване от Агенция по заетостта с информация как да получите своя ваучер от Бюрата по труда.

Документите за кандидатстване също ще се подават по електронен път.


Защо да се обучавате при нас?

Сдружение ИНФОРМА притежава лиценз от НАПОО за извършване на професионално обучение по над  126 лицензирани специалности.

Европейски социален фонд ще финансира 85% стойността на ваучерите за обучение с предвидено съфинансиране от страна на желаещия да се обучава.


Кои езици може да изучавате по програмата „Ваучери за заети лица“?

Всеки желаещ да се запише на езиков курс с ваучер ще трябва да направи онлайн  входящ тест по съответния език, за да се определи нивото му. Сдружение ИНФОРМА предполага обучения по следните езици:

Обучението по чужд език е с общ  хорариум 300 учебни часа, в рамките на които покривате 3 последователни нива от съответния език.


Кои специалности може да изучавате по програмата „Ваучери за заети лица“?


 

Ако кандидатстването по програмата „Ваучери за заети лица” представлява интерес може да се 

ЗАПИШЕТЕ