Ваучери за заети лица

Програма "Ваучери за заети лица"  е наследник на схема  "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ"  и"АЗ МОГА"  проведени в периода 2010-2015г. 

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

 

ГРАФИК СТАРТИРАЩИ

 

УЧЕБНИ БАЗИ

 

Програмата финансира обучение с ваучери на заети лица за получаване на професионална квалификация и чуждоезиково обучение.  Обученията се провеждат в присъствена форма, не се допуска дистанционно обучение. 

Ваучерите  се издават индивидуално на всяко одобрено за участие в схемата физическо лице. Допустими за участие са:

- Лица работещи по трудово правоотношение независимо от заеманата във фирмата длъжност

- Лица със завършено основно или средно образование;

- Не са допустими за обучение по схемата лица със завършено висше образование

- Не са допустими лица работещи в държавна или общинска администрация и нейни структури

Основна цел на програмата е повишаване квалификацията на заетите лица в България, работещи по трудов договор извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаване на обучения целевата група ще има възможност за по-улеснена адаптация към условията на труд и съответно подобряване качеството на живот. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетенции. По този начин те ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса.

Всяко физическо лице има право на два ваучера за обучение съответно един за чуждоезиково обучение с хорариум 300 часа /изучават три последователни нива чужд език по Европейската квалификационна рамка  и един за професионално обучение за придобиване на 1-ва, 2-ра или 3-та степен на професионална квалификация.