ПРСР 2014-2020

Програма за развитие на селските райони  (ПРСР) се прилага в България и през програмния период 2014 – 2020 г. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда, както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони. Това са и целите заложени в Националния стратегически план за развитие на селските райони.


Мерките за финансово подпомагане по програмата са както следва:

 •   Мярка 1: „Трансфер на знания и действия по осведомяване”
 •   Мярка 2: „ Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството”
 •   Мярка 4: „ Инвестиции в материални активи”
 •   Мярка 6: „ Развитие на стопанства и предприятия”
 •   Мярка 7: „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”
 •   Мярка 8: „ Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите”

Допустимите кандидати по програмата са:

 •   Земеделски производители/фермери;
 •   Собственици на гори и техните асоциации, горски кооперации; държавни лесничейства; микропредприятия, преработващи горски продукти; 
 •   Признати организации на производители;
 •   Предприятия от хранително-вкусовата промишленост;
 •   Предприятия в сектори, различни от земеделието, работещи в селските райони;
 •   Общини в селските райони;
 •   Неправителствени организации и читалища;
 •   Официално регистрирани религиозни институции; 
 •   Местни инициативни групи.

Размерът на безвъзмездна помощ за един кандидат варира в зависимост от типа на прилаганата мярка и изпълняваните дейности. Тя варира между 40% и 100% от общата стойност на проекта в зависимост дали кандидатът е частно лице или община. За част от мерките безвъзмездната помощ се предоставя на площ (обработваема земя или гори) или на земеделско стопанство (например при подпомагане на млади фермери и полупазарни стопанства).


Допустимите кандидати за получаване на безвъзмездна финансова помощ по всяка мярка от програмата се определят с наредби, издадени от Министъра на земеделието и храните. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” издава, а Министърът на земеделието и храните утвърждава Заповеди, с които се отваря прием на проектни предложения по отделните мерки на програмата.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

ЦПО към Сдружение "ИНФОРМА" предоставя възможност за записванеза  дистанционни  професионални обучения.Обучението по избрана специалност се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана система за електронно обучение. Достъпа до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем.Предлаганите специалности са от областта на Дизайн и програмиране, Счетоводство и финанси, Маркетинг и мениджмънт, Туризъм и Земеделие от I, II и III СПК съответно на цени от90 до 270 лв.Повече информация за специалностите може да получите на: 02 480 88 99; 0886 218 858; 0877 222 303; 0885 408 313; 0878 476 473.