СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Необходимо е да подадете Заявление за кандидатстване по електронен път в сайта на Агенция по заетостта на интернет адрес или на хартия лично във всяко едно Бюро по труда. 

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

 

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

cuzdezik

КОМПЮТРИ

Computers

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ

Finansi

Ваучери за заети лица

Програма "Ваучери за заети лица"  е наследник на схема  "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ"  и"АЗ МОГА"  проведени в периода 2010-2015г. 

ПРОЧЕТИ ОЩЕ

 

ГРАФИК СТАРТИРАЩИ

 

УЧЕБНИ БАЗИ

МЕНИДЖМЪНТ И ТЪРГОВИЯ

Menidjmunt

ЗЕМЕДЕЛИЕ

farming 9 2

Туризъм и услуги

услиги1

ПРСР 2014-2020

Програма за развитие на селските райони  (ПРСР) се прилага в България и през програмния период 2014 – 2020 г. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда, както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони. Това са и целите заложени в Националния стратегически план за развитие на селските райони.


Мерките за финансово подпомагане по програмата са както следва:

 •   Мярка 1: „Трансфер на знания и действия по осведомяване”
 •   Мярка 2: „ Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството”
 •   Мярка 4: „ Инвестиции в материални активи”
 •   Мярка 6: „ Развитие на стопанства и предприятия”
 •   Мярка 7: „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”
 •   Мярка 8: „ Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите”

Допустимите кандидати по програмата са:

 •   Земеделски производители/фермери;
 •   Собственици на гори и техните асоциации, горски кооперации; държавни лесничейства; микропредприятия, преработващи горски продукти; 
 •   Признати организации на производители;
 •   Предприятия от хранително-вкусовата промишленост;
 •   Предприятия в сектори, различни от земеделието, работещи в селските райони;
 •   Общини в селските райони;
 •   Неправителствени организации и читалища;
 •   Официално регистрирани религиозни институции; 
 •   Местни инициативни групи.

Размерът на безвъзмездна помощ за един кандидат варира в зависимост от типа на прилаганата мярка и изпълняваните дейности. Тя варира между 40% и 100% от общата стойност на проекта в зависимост дали кандидатът е частно лице или община. За част от мерките безвъзмездната помощ се предоставя на площ (обработваема земя или гори) или на земеделско стопанство (например при подпомагане на млади фермери и полупазарни стопанства).


Допустимите кандидати за получаване на безвъзмездна финансова помощ по всяка мярка от програмата се определят с наредби, издадени от Министъра на земеделието и храните. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” издава, а Министърът на земеделието и храните утвърждава Заповеди, с които се отваря прием на проектни предложения по отделните мерки на програмата.

ПЛАТЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

ЦПО към Сдружение "ИНФОРМА" предоставя възможност за записванеза  дистанционни  професионални обучения! Те ще бъдат с редуцирани цени за всички записани до 15.06.2017!Обучението по избрана специалност се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана система за електронно обучение. Достъпа до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем.Предлаганите специалности са от областта на Дизайн и програмиране, Счетоводство и финанси, Маркетинг и мениджмънт, Туризъм и Земеделие от I, II и III СПК съответно на цени от90 до 270 лв.Повече информация за специалностите може да получите на: 02 480 88 99; 0886 218 858; 0877 222 303; 0885 408 313; 0878 476 473.