ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

По програмата ще се обучават безработни младежи до 29 г, регистрирани в Дирекции "Бюро по труда" към Агенция по заетостта". Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни младежи до 29г. вкл, които: - са с основно или по-ниско образование; - са продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца; -са се регистрирали в ДБТ в следствие от активиране в рамките на операция "Активни". 

Ако имате одобрение от ДБТ и сте получили УВЕДОМЛЕНИЕ може да се свържете с наш консултант за уточняване на обученията които ще организираме по програмата на телефони 02 / 480 88 99; 0886 218 858; 0877 222 303; 0885 408 313; 0878 476 473, 02 / 8505645.

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

cuzdezik

 

ЗАПИШИ СЕ

Ваучери за заети лица

Програма "Ваучери за заети лица"  е наследник на схема  "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ"  и"АЗ МОГА"  проведени в периода 2010-2015г. Програмата финансира обучение с ваучери на заети лица за получаване на професионална квалификация ичуждоезиково обучение. Ваучерите  се издават индивидуално на всяко одобрено за участие в схемата физическо лице. Обученията се провеждат в присъствена форма, не се допуска дистанционно обучение. Допустими за участие са:

- Лица работещи по трудово правоотношение независимо от заеманата във фирмата длъжност

- Лица със завършено основно или срадно образование;

- Не са допустими за обучение по схемата лица със завършено висше образование

- Не са допустими лица работещи в държавна или общинска администрация и нейни структури

Банково дело


 1. НАЧАЛНА ДАТА :
  в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 2. ПРОФЕСИЯ: ФИНАНСИ, КОД 343010  
 3. СПЕЦИАЛНОСТ: БАНКОВО ДЕЛО, КОД 3430101 
 4. ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 5. ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 7. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 8. НИВО:За начинаещи
 9. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Финанси", специалност "Банково дело"
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БАНКОВО ДЕЛО" обхваща придобиване на познания по 
  Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа
  Модул 2 " Икономика " - 17 уч.часа
  Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 17 уч.часа
  Модул 4 " Бизнес комуникации " - 10 уч.часа
  Модул 5 " Предприемачество " - 17 уч.часа
  Модул 6 " Английски език в професията " - 25 уч.часа
  Модул 7 " Компютърна грамотност " - 25 уч.часа
  Модул 8 " Икономика на предприятието " - 25 уч.часа
  Модул 9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 25 уч.часа
  Модул 10 " Пари, банки, парична политика " - 65 уч.часа
  Модул 11 " Маркетинг " - 20 уч.часа
  Модул 12 " Въведение във финансите " - 15 уч.часа
  Модул 13 " Счетоводство на предприятието " - 125 уч.часа
  Модул 14 " Обща теория на статистиката " - 20 уч.часа
  Модул 15 " Банкова сделки и банкови операции " - 30 уч.часа
  Модул 16 " Кредитиране и кредитен анализ " - 78 уч.часа
  Модул 17 " Търговско финансиране " - 93 уч.часа
  Модул 18 " Банково счетоводство " - 120 уч.часа
  Модул 19 " Валутни операции на търговските банки " - 15 уч.часа
  Модул 20 " Бизнес етика и естетика на работната среда " - 15 уч.часа
  Модул 21 " Банкови сделки и банкови операции " - 76 уч.часа
  Модул 22 " Фондови борси и капиталови пазари " - 20 уч.часа
  Модул 23 " Финансово стопански анализ на предприятието " - 20 уч.часа
 

Модул 24 " Управление на човешките ресурси " - 20 уч.часа

 

 1. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "БАНКОВО ДЕЛО" 

 2. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ

ПЛАТЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЧУЖДОЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ЦПО към Сдружение "ИНФОРМА" предоставя възможност за записванеза  дистанционни  професионални и езикови обучения! Те ще бъдат с редуцирани цени за всички записани до 01.05.2017!Обучението по избрана специалност се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана система за електронно обучение. Достъпа до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем.Предлаганите специалности са от областта на Дизайн и програмиране, Счетоводство и финанси, Маркетинг и мениджмънт, Туризъм и Земеделие от I, II и III СПК съответно на цени от90 до 270 лв.Достъпни ще бъдат и дистанционни езиковиобученияпо Английски, Испански, Италиански и Немски –105 лв.Повече информация за специалностите може да получите на: 02 480 88 99; 0886 218 858; 0877 222 303; 0885 408 313; 0878 476 473.